กิจกรรม : การรับคำขอและออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

รายละเอียด :
    

 อำเภอควนขนุน ได้แจ้งให้ อปท.ในพื้นที่อำเภอควนขนุนดำเนินการรับคำขอและออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดกรองการเดินทางออกนกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฯ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564  (ซึ่งออกตามความนข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 25) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้อ 2.1 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564    อ่าน 82 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**