ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวังบ่อ หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

            จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังบ่อ หมู่ที่ 5  ตำบลมะกอกเหนือ  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 180 เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร  ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหรด  วงเงินในการทำสัญญาจ้าง  435,700 บาท  (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน