ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลบ้านสวน แต่งตั้งประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน