คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
323
23 ก.พ. 2564
2 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
874
22 พ.ย. 2561
3 การขอต่อใบอนุญาติจำหน่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
853
30 ม.ค. 2559
4 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
30 ม.ค. 2559
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
860
30 ม.ค. 2559
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
858
30 ม.ค. 2559
7 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
861
30 ม.ค. 2559
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
30 ม.ค. 2559
9 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
851
30 ม.ค. 2559
10 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
860
30 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3