งานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.ค. 2564
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 เม.ย. 2564
3 คู่มือ การประเมินผลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ม.ค. 2564
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น ต้น - สูง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 ต.ค. 2563
5 ไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหาร อำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
813
01 ส.ค. 2563
6 ไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายทั่วไป วิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
816
01 ส.ค. 2563
7 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ก.ค. 2563
8 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
822
30 พ.ค. 2563
9 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 เม.ย. 2563
10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) การแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509 ดาวน์โหลดเอกสาร
851
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2