ข่าว : การออกใบรับรองเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัด

รายละเอียด  : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ มาดำเนินการรับคำขอและออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล ประกาศเมื่อ :